can some1 translate for me this announcment riot made in the client in POLISH?!!!!

Wyłączyliśmy Twój sklep w wyniku problemu i obecnie pracujemy nad jego rozwiązaniem.
Share
Report as:
Offensive Spam Harassment Incorrect Board
Cancel